เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือรักษาการประธานและผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนนโยบายของ Jeju Technopark

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือรักษาการประธานและผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนนโยบายของ Jeju Technopark

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 32 view

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับนายรยู ซอง-พิล รักษาการประธานและผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนนโยบายของ Jeju Technopark (JTP) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง JTP กับไทย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพันธกิจของ JTP ในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชจู ทั้งในแง่การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี และการตลาด ตลอดจนความร่วมมือกับ Creative Center ในเชจูที่บ่มเพาะธุรกิจ startup ก่อนที่ JTP นำมาต่อยอดสนับสนุน นอกจากนี้ สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะวิสาหกิจเป้าหมายของ JTP อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องสำอางค์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ