มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562)

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562)

16 ก.ค. 2562

857 view

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung (Woojung Education & Culture Foundation) ของบริษัท Booyoung Group ว่ามีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2019

 

ผู้สมัครขอรับทุนของประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรด B ขึ้นไป

4. มีความประพฤติเรียบร้อย 

5. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาของรัฐบาล หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ

 

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ใบสมัคร

2. Certificate of Admission.

3. Certificate of Enrollment (ต้นฉบับ)

4. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ต้นฉบับ)

5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter)

6. เอกสารแนะนำตัว (Self-Introduction)

7. แผนการเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2019 (Study Plan)

8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

 

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ rte.edu@gmail.com เท่านั้น เพื่อพิจารณารวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ส่งต่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายต่อไป โดยหมดเขตรับสมัครภายในเวลา 16.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ มาพร้อมกันในอีเมล์ฉบับเดียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอบกลับอีเมล์เมื่อได้รับใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ แล้ว โดยหากไม่มีอีเมล์ตอบกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้

อนึ่ง ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องนำใบสมัครและต้นฉบับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปมอบให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของมูลนิธิฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้ติดต่อโดยตรงต่อไป และผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมงานมอบทุนฯ ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ด้วย

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-795-0095 ต่อ 208 หรือ 306 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rte.edu@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่่เกี่ยวข้องได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1P75QE_K9FMSQh_vZEb8o-XXecsXthvGA/view?usp=sharing