ทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

4 ก.ย. 2562

530 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนการศึกษาของ Woojung Education and Culture Foundation ประจำปี 2562 เทอมที่สอง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ในครั้งนี้ Woojung Education and Culture Foundation ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติ เทอมที่ 2 จำนวนทั้งหมด 114 ราย จาก 38 ประเทศ โดยนักศึกษาไทยจำนวน 4 ราย ได้รับทุนดังกล่าวด้วย Woojung Education and Culture Foundation ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดย Booyoung Group เน้นการพัฒนาสังคมทั่วโลกด้วยการศึกษา โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานานาชาติที่ศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีและประสงค์ที่จะศึกษาต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ