คู่มือขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

คู่มือขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1 ก.ค. 2564

ประกาศการลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ตามที่ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประกาศมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักตัว ซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแจ้งมาตรการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด ดังนี้

  1. นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รัฐบาลไทยได้ยกเลิกการจัดสถานที่กักตัวแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (SQ) สำหรับคนไทยทั่วโลก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงยกเลิกการจัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในเกาหลีใต้กลับไทย ดังนั้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คนไทยทุกคนสามารถเลือกเดินทางกลับไทยตามวันที่พึงประสงค์โดยซื้อตั๋วเครื่องบินและจ่ายค่าโรงแรมที่กักตัว (AQ) ด้วยตนเอง
  2. ในการนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยกเลิกระบบคิวกลับไทยทุกประเภทที่ต้องการเข้าสถานที่กักตัวแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (SQ) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติการลงทะเบียนแก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ COE Online (https://coethailand.mfa.go.th/) ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเตรียมอัปโหลดตั๋วเครื่องบินและหลักฐานการชำระค่าโรงแรมที่กักตัวด้วยตนเอง (AQ) เข้าระบบภายใน 15 วัน เพื่อรับใบรับรองการเดินทางกลับไทย (COE) ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564

หากผู้ที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนยังไม่ประสงค์เดินทางกลับไทย สามารถลงทะเบียนในระบบใหม่ภายหลังจากครบกำหนด 15 วัน ของระบบ COE Online หรือหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือคนไทยทุกท่านที่ประสงค์เดินทางกลับไทยโปรดศึกษาข้อมูลตามคู่มือขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังปรากฏด้านล่าง

Slide1

Slide2

Slide3  

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25_1   

 
         

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

คู่มือ_SQ_ลงทะเบียนใหม่_1.7.2021_edited_13.7.2021