เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย) *สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่*

เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย) *สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่*

27 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online ใหม่
หลังวันที่ 24 พ.ย. 63

 

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดให้ผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบ google form ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่วันที่ 30  เม.ย. – 23 พ.ย. 63 ย้ายคิวเดิมมาเข้าระบบการขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยของกระทรวงการต่างประเทศ (CoE Online) ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 63 เป็นต้นมา จำนวน 10,571 คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ คาดว่า น่าจะใช้เวลาอำนวยความสะดวกให้คนไทยกลุ่มนี้เดินทางกลับไทยตามคิวเดิมครบจำนวนภายในระยะเวลาประมาณ
6 เดือนเป็นอย่างน้อย นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนว่า เพื่อบริหารจัดการให้คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยเพิ่มเติมนอกเหนือจากกลุ่มคนไทยที่เคยลงทะเบียนในระบบ google form ข้างต้น เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอเรียนดังนี้

 1. ขอแจ้งยกเลิกการให้ลำดับคิวสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 เป็นต้นมา
 2. ขอให้บุคคลที่ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 เป็นต้นมา จำวันที่ลงทะเบียนไว้
  โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศสิทธิ์การเดินทางกลับไทยตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังตามข้อมูลที่ปรากฏในวันที่ลงทะเบียน ดังตัวอย่างประกาศปรากฏด้านล่าง
 3. สถานเอกอัครราขทูตฯ จะเริ่มประกาศตามข้อ 2 ภายหลังจากผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบ google form จำนวน 10,571 คน ได้รับการอนุมัติกลับไทยหมดแล้ว โดยผู้ที่มีสิทธิ์เดินทางกลับไทยที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online จะได้รับอีเมลอัตโนมัติจากระบบ CoE Online
  แจ้งเตือนให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบินทำให้ไม่พลาดการเดินทาง
 4. ในกรณีที่ลืมวันที่ลงทะเบียน ขอให้ส่งอีเมลมาที่ rteseoulmedia@gmail.com โดยระบุหัวข้ออีเมล “ลืมวันที่ลงทะเบียน+ เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล” พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ พาสขาว (C.I.) เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะตอบกลับทางอีเมลเพื่อแจ้งวันลงทะเบียนให้ท่านทราบต่อไป
 5. ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่และประสงค์กลับไทยเร่งด่วน สามารถเดินทางกลับไทยได้เร็วขึ้น
  โดยเลือกช่องทางกักตัวในโรงแรม ASQ (รายละเอียดที่ https://bit.ly/2ViWYtV)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนกลับไทยในระบบ_CoE_Online_ใหม่_3.12.2020

Slide1

Slide2  

Slide3

Slide4

  Slide5

  Slide6

  Slide7

  Slide8

  Slide9

  Slide10

  Slide11

  Slide12

  Slide13

  Slide14

  Slide15

  Slide16

  Slide17

  Slide18

  Slide19

    

 

หมายเหตุ: ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (แบบฟอร์ม ต.8) และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนใหม่_3.12.2020
คู่มือ_SQ_ลงทะเบียนใหม่_3.12.2020