เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ) - จองและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง))

เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ) - จองและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง))

27 พ.ย. 2563

** สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทยโดยการจองและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง **
 
ขั้นตอน
 
1. ลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ที่ระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th
🚩 FAQ คำถามที่พบบ่อย
1) ลงทะเบียนแล้วรหัสไม่ขึ้น
🔅 อาจเป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนในระบบเก่า
🔅 วิธีแก้ : กด "ลืมรหัส 6 หลัก คลิกที่นี่"
2) กด "ลืมรหัส 6 หลักคลิกที่นี่" แล้วระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูล
🔅 สันนิษฐานว่าท่านกรอกข้อมูลในฐานระบบเข้ามาผิด
🔅 วิธีแก้ : ส่งอีเมลแนบสำเนาหนังสือเดินทาง ระบุหัวข้อ "ไม่พบรหัส + เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล" ไปที่ rteseoulasq@gmail.com
 

2. ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ไปที่อีเมล rteseoulasq@gmail.com 

1) ระบุหัวข้อ "ASQ + เลขหนังสือเดินทาง + ชื่อ นามสกุล"
2) แนบสำเนาหนังสือเดินทาง
 
- เมื่อได้รับอีเมลแล้ว สถานทูตฯ จะอนุมัติการลงทะเบียนของคุณในระบบ CoE Onine
- เมื่อสถานทูตฯ ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนของคุณแล้ว ระบบ CoE Online จะส่งอีเมลอัตโนมัติ หัวข้อ อนุมัติการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไปที่บัญชีอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้ ซึ่งแจ้งให้คุณเข้าระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th  เพื่ออัปโหลดตั๋วเครื่องบินและหลักฐานการจองโรงแรม ASQ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ CoE ต่อไป

หมายเหตุ: หากไม่ทำตามข้อ 2 คุณจะไม่ได้รับการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ CoE Online และจะไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ 
 
 
3. ซื้อตั๋วเครื่องบิน 
ในเดือน มิ.ย. 64 คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยโดยกักตัวในโรงแรม ASQ (ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง) สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ ดังนี้
1. Thai Airways (TG655) ทุกวันอาทิตย์ และ (TG657) ทุกวันพฤหัสบดี
2. Korean Air (KE651) ทุกวันจันทร์ / วันอังคาร / วันพฤหัสบดี / วันเสาร์ / วันอาทิตย์
3. Asiana Airlines (OZ741) ทุกวัน

รายละเอียดเที่ยวบินช่วงเดือน พ.ย. 64 กดที่นี้ 
 
4. จองห้องพักในโรงแรม ASQ (ชำระค่าใช้จ่ายเอง) โดยสามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ ที่ https://www.hsscovid.com/
 
5. อัปโหลดตั๋วเครื่องบิน และหลักฐานการจองโรงแรม ASQ เข้าระบบ CoE Online ที่ https://coethailand.mfa.go.th และรอสถานทูตฯ ฯ อนุมัติ CoE 
 
เมื่อสถานทูตฯ อนุมัติ CoE แล้ว ระบบ CoE Online จะส่งข้อความอัตโนมัติไปที่อีเมลของคุณที่ลงทะเบียนไว้ ให้ดาวน์โหลด CoE ต่อไป
 
6. เมื่อได้อนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทยแล้ว ก่อนไปสนามบิน โปรดตรวจเอกสารว่ามีครบ ดังนี้

(1) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย
(2) แบบฟอร์ม ต. 8 (ดาวน์โหลดที่ https://bit.ly/2JuXgLI)
(3) เอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ C.I./ E.T.D.)
(4) ตั๋วเครื่องบิน
(5) ดาวน์โหลด Thailandplus (https://bit.ly/2O0pJuR)
(6) (หากมี) เอกสารฉบับจริง หรือสำเนาเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์รับรองการฉีดวัคซีน
เป็นภาษาอังกฤษ หรือมีคำแปลภาษาอังกฤษ (ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง)

* หมายเหตุ: ไม่ต้องตรวจ Fit-to-Fly หรือเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบด้วยวิธีเเบบพีซีอาร์ (PCR Test) ยกเว้นเป็นผู้ป่วยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งให้ตรวจก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบิน

ASQ_flight_June_2021

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและประสงค์รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลของภาครัฐไทย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแนะนำให้ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและประสงค์รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลของภาครัฐไทย เดินทางกลับไทย โดยกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดสรรค์ (State Quarantine – SQ) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดให้สัปดาห์ละหนึ่งเที่ยวบิน เพื่อให้สามารถรับการส่งตัวไปรับการรักษาและการกักตัวในโรงพยาบาลของภาครัฐไทยในทันทีที่เดินทางถึง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าโรงพยาบาลเอกชนของไทย หากประสงค์เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) จะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและประสงค์รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลของภาครัฐไทย ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1) แจ้งทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้ +82-2-790-2955 / +82-2-795-0095 / +82-2-795-3098 หรือ +82-2-795-3253 ต่อ 106, 112, 117 หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ตรงที่ +82 10 6747 0095 หรือติดต่อทาง Line (Line ID: rteconsularseoul)
2) แจ้งชื่อ – นามสกุล / หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง (ของผู้แจ้งและผู้ป่วย)
3) แจ้งสถานะของผู้ป่วยอาการหนัก เช่น รู้สึกตัวไหม สื่อสารรู้เรื่องไหม อยู่ที่ไหนในเกาหลีใต้ และสามารถเดินทางได้หรือไม่
4) หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับเรื่องแล้ว ขอให้เตรียมเอกสารสำคัญคือ (1) เอกสารใบรับรองแพทย์ระบุการเจ็บป่วย (2) สำเนาหนังสือเดินทาง และ (3) ใบรายงานตัวกับ ตม. เกาหลีใต้ (ในกรณีที่วีซ่าหมดอายุ) และส่งมาที่ Line (Line ID: rteconsularseoul) เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษต่อไป
5) หากท่านมีอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้: โรคปอดและทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคตับ ตัวบวม หรือมีความพิการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ขอให้ท่านยื่นใบรับรองแพทย์ที่ระบุการเจ็บป่วยของไทยพร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ Fit to Fly เพื่อให้เดินทางได้ และเพื่อเตรียมการดูแลหรือรักษาท่านเมื่อเดินทางกลับไทย ดังนั้น ขอให้รีบติดต่อ Line (Line ID: rteconsularseoul) เพื่อเตรียมการล่วงหน้าก่อนเดินทางกลับไทย
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบ CoE Online ด้วย

2.  มาตรการลดระยะเวลาในการกักตัว
- ด้วยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6/2564 มีมติเห็นชอบการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยยกระดับมาตรการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันสำหรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่ โดยไม่พิจารณาลดวันกักตัวตามประเทศต้นทางหรือการฉีดวัคซีน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Certificate of Entry (COE) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Certificate of Entry (COE) ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) เดินทางถึงประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2564 ยังคงได้รับการพิจารณากักกันไม่น้อยกว่า 7, 10, หรือ 14 วัน และ (2) เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน
กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการปรับระบบ COE ออนไลน์เพื่อให้ COE ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วแสดงระยะเวลากักตัวตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับวันเดินทางและวันกักตัวตามเนื้อหาข้างต้นได้ที่ coethailand.mfa.go.th

เอกสารประกอบ