การประชุมระหว่างสมาคมผู้ว่าราชการของสาธารณรัฐเกาหลีกับคณะทูตานุทูตต่างชาติในกรุงโซล

การประชุมระหว่างสมาคมผู้ว่าราชการของสาธารณรัฐเกาหลีกับคณะทูตานุทูตต่างชาติในกรุงโซล

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2566

| 38 view

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต/รองหัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมการประชุมระหว่างสมาคมผู้ว่าราชการของสาธารณรัฐเกาหลี (GAROK) กับคณะทูตานุทูตต่างชาติในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมฯ ที่โรงแรม Shilla Seoul โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนครและจังหวัดต่างๆ ของสาธารณรัฐเกาหลีกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในกรุงโซลผ่านความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น เมืองพี่เมืองน้อง การประชุมระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดโครงการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ