แผนช่วยเหลือ/อพยพคนไทย

แผนช่วยเหลือ/อพยพกรณีภัยโรคระบาดรุนแรง

10 ก.พ. 2565

แผนช่วยเหลืออพยพกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

10 ก.พ. 2565

แผนช่วยเหลืออพยพกรณีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง/เกิดสงคราม

10 ก.พ. 2565