การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2565

| 145 view

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานคร และพัทยา สามารถแจ้งเหตุของการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 หรือระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดตามประกาศด้านล่างค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ