ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 3,553 view

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

 

        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว

หัวข้อผลงาน

“65 years of Kingdom of Thailand - Republic of Korea Diplomatic Relations”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทยหรือเกาหลีใต้ อายุ 15-30 ปี (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และสมาชิกในครอบครัว)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ – บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-กรุงโซล) 2 ที่นั่ง และห้องพัก (twin) 1 ห้อง
 ในโรงแรม 4 ดาว จำนวน 3 คืน (ในกรุงเทพฯ หรือกรุงโซล ขึ้นอยู่กับถิ่นพำนักของผู้ชนะ)

รางวัลรองชนะเลิศ (1 รางวัล) – Samsung Galaxy tab S7

การส่งผลงาน 

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
 2. ตราสัญลักษณ์ควรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
 3. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ PNG หรือ JPG ที่มีความละเอียดเกิน 300 dpi และขนาดไม่เกิน 3MB พร้อมคำอธิบายสั้นๆ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เป็นภาษาเกาหลี ไทย หรืออังกฤษ) และแบบฟอร์มใบสมัคร
 4. ส่งผลงานมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ [email protected] และ [email protected] โดยระบุหัวเรื่องว่า “LOGO65THROK_ชื่อ” ภายในวันที่
  20 กุมภาพันธ์ 2566
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน
 6. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดข้างต้นจำนวนหนึ่ง ก่อนเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ลงคะแนนโหวตเลือกผลงานที่ชื่นชอบเพื่อคัดเลือกผู้ชนะต่อไป
 7. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์
  ในการขอให้ผู้ชนะปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ตามความเหมาะสม
 8. ผู้ชนะจะมอบลิขสิทธิ์ของผลงานให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

กำหนดการส่งผลงาน

20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดเปิดรับการโหวดจากประชาชนทั่วไปสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

27 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2566

การประกาศผล

วันที่ 15 มีนาคม 2566

ทางเว็บไซต์และ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

[email protected] หรือ [email protected]

เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์.docx
Application_Form.docx