(2) 'ทรู ดิจิทัล พาร์ค' ร่วมสร้างระบบนิเวศคนดิจิทัล

(2) 'ทรู ดิจิทัล พาร์ค' ร่วมสร้างระบบนิเวศคนดิจิทัล

17 พ.ค. 2564

74 view

เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจยุคใหม่ในหลากหลายด้าน ขณะเดียวกันเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็เข้าไปมีบทบาทต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่เรียกกันว่า สมาร์ท หรืออัจฉริยะในด้านต่างๆ ในขณะที่การบริหารจัดการเมืองก็สามารถรวบรวมความอัจฉริยะทั้งด้านการเดินทาง ผู้คน การอยู่อาศัย เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การจัดการใช้พลังงาน รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ทซิตี้

พื้นฐานสำคัญของการสร้างเมืองอัจฉริยะ คือ การมีผู้ประกอบการที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เข้าไปช่วยบริหารจัดการเมืองและการจะพัฒนาธุรกิจที่ใช้ฐานความรู้เช่นนี้ ก็ต้องการพื้นที่เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

true_digital_park  

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการผลิตคนพันธุ์ดิจิทัล จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้น บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดตั้ง ทรู ดิจิทัล พาร์คขึ้น เพื่อให้เป็น Tech Entrepreneur Campus ที่ตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและเป็นฮับทางด้านนวัตกรรมดิจิทัล โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทย ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่อาคารอยู่บนถนนสุขุมวิทใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี ประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ พื้นที่เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล พื้นที่ไลฟ์สไตล์ และที่พักอาศัย ภายใต้แนวคิด “One Roof, All Possibilities” ผสมผสานพื้นที่สำหรับการทำงานและพักผ่อนในที่เดียว อีกทั้งยังมีระบบนิเวศครบวงจรในแนวคิด “Open Innovation” ศูนย์รวมบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ นักลงทุน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

타나썬_짜이디3  

คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด เล่าความเป็นมาของพื้นที่แห่งนี้ว่า เกิดจากวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนประเทศและสังคมไปในทิศทางของนวัตกรรมดิจิทัล โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นั่นคือ มีพื้นที่โคเวิร์กกิงสเปซสำหรับสตาร์ทอัพขนาดเล็กซึ่งไม่ต้องการพื้นที่ทำงานมากนัก ผู้มาใช้บริการ สามารถเข้าไปทำงานได้อย่างไม่มีข้อผูกมัด โดยเป็นลักษณะของการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ มีบริการและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดเตรียมไว้ให้เข้าร่วมได้ เช่น การพูดคุยแบ่งปันความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และเมื่อสตาร์ทอัพเติบโตต้องการพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ขึ้น ทรู ดิจิทัล พาร์ค ก็มีพื้นที่สำนักงานให้เช่า โดยยังคงเชื่อมต่อกับส่วนกลางเพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องประชุม และร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้

พร้อมกันนี้ยังมีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เข้ามาใช้พื้นที่ ซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มนี้ มีพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยี องค์ความรู้ และเงินทุน มีสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ มีผู้สนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่บ่มเพาะ (Incubator) เร่งให้โตขึ้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ (Accelerator) รวมถึงสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ในด้านต่างๆ มีผู้ร่วมลงทุนโดยมี Venture Capital (VC) 14 ราย ที่อยู่ในพาร์คแห่งนี้ ซึ่งกลุ่มนี้นอกจากสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว ยังสามารถให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัพอีกด้วย มีองค์กรภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศสำหรับขับเคลื่อนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้เกิดขึ้น

โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค จะช่วยอำนวยความสะดวกและประสานงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ที่แห่งนี้เป็นชุมชนคนดิจิทัล สามารถผลิตสตาร์ทอัพของประเทศไทย ซึ่งจะเติบโตส่งผลต่อเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างธุรกิจพื้นฐานของประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่ที่องค์กรขนาดใหญ่สามารถมาใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศนี้ได้เช่นกัน

TRUE_DIGITAL_PARK_3  

การที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นสถานที่ที่รวบรวมกลุ่มคน ผู้มีความสนใจทางด้านดิจิทัลไว้จำนวนมากและเป็นกลุ่มคนที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถนำมาใช้เสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจริงมีเครื่องมือหรือบริการทางดิจิทัลใหม่ๆ การมี พื้นที่ทดลองใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการขยายตัวไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆ โดยทรูดิจิทัล พาร์ค ก็พร้อมนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ภายในพื้นที่

นอกจากนี้การส่งเสริมการลงทุน จากบีโอไอที่ให้กับโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังช่วยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่โครงการและบริษัทที่มาใช้พื้นที่ด้วย นอกจากสิทธิประโยชน์จากบีโอไอแล้ว ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังร่วมงานกับองค์กรภาครัฐอื่น ๆ เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือในการออกวีซ่าทำงานให้แก่พนักงานต่างชาติในพื้นที่แห่งนี้ (ตามหลักเกณฑ์ SMART Visa) รวมถึงการรับบริการจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งการส่งเสริมการลงทุนเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เหล่าสตาร์ทอัพและยังมีส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยอีกด้วย

 
101 ถนน สุขุมวิท 101/1 Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong, Krung Thep Maha Nakhon 10260 태국

101 ถนน สุขุมวิท 101/1 Khwaeng Bang Chak, Khet Phra Khanong, Krung Thep Maha Nakhon 10260 태국

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ