ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)

ทุนการศึกษา : มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung มอบทุนการศึกษาที่แก่นักศึกษาไทย (หมดเขตส่งเอกสารภายในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,013 view

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung (Woojung Education & Culture Foundation) ของบริษัท Booyoung Group ว่ามีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2021 จำนวน 1 ทุน

ผู้สมัครขอรับทุนของประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างน้อย 1 เทอม และจะศึกษาในสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลีครบ 4 ปี
 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรด B ขึ้นไป หรือประสบปัญหาด้านการเงิน
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาของรัฐบาล หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 1. ใบสมัคร
 2. หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณบดี (ภาษาอังกฤษ หรือเกาหลี)
 3. Certificate of Admission. (ตามตัวอย่าง)
 4. Certificate of Enrollment (ต้นฉบับ)
 5. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ต้นฉบับ - โปรดอ่านรายละเอียดตามแบบฟอร์ม)
 6. เอกสารแนะนำตัว (Self-Introduction – ภาษาอังกฤษและเกาหลี ไม่เกิน 1 หน้า)
 7. แผนการเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2021 (Study Plan - ภาษาอังกฤษและเกาหลี ไม่เกิน 1 หน้า)
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

 

 

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ [email protected] และฉบับจริงมาที่ 주한태국대사관 서울특별시 용산구 대사관로 42  เพื่อพิจารณารวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ส่งต่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายต่อไป โดยหมดเขตรับสมัครภายในเวลา 16.00 น. ของวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ มาพร้อมกันในอีเมล์ฉบับเดียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอบกลับอีเมล์เมื่อได้รับใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ แล้ว โดยหากไม่มีอีเมล์ตอบกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-790-2955 ต่อ 203

อนึ่ง ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากมูลนิธิฯ โดยตรงต่อไป

สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

2021_2nd_semester_application_form_for_new_applicants_(1).docx