บทความเรื่อง "Thailand Activates the BCG Model for a Sustainable Recovery from COVID-19"

บทความเรื่อง "Thailand Activates the BCG Model for a Sustainable Recovery from COVID-19"

21 พ.ค. 2564

345 view

🌍 🌱 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำบทความเรื่อง "Thailand Activates the BCG Model for a Sustainable Recovery from COVID-19" เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนตามหลัก BCG ของไทย ซึ่งเกิดจากบทเรียนความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายยุคใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งสอนให้ต้องรู้จักปรับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่เหมาะสม คุ้มค่า และไม่รบกวนธรรมชาติจนเสียสมดุล

 

https://en.prnasia.com/releases/apac/thailand-activates-the-bcg-model-for-a-sustainable-recovery-from-covid-19-319051.shtml?fbclid=IwAR1GIoZhQwRTDeJRrxjmXeN73T7_oYYyX6mEa8YrBtYiik1w-y-leyIm4Dc