ประกาศการลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศการลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

1 ก.ค. 2564

743 view

ตามที่ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประกาศมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักตัว ซึ่งทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอแจ้งมาตรการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยล่าสุด ดังนี้

  1. นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป รัฐบาลไทยได้ยกเลิกการจัดสถานที่กักตัวแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (SQ) สำหรับคนไทยทั่วโลก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงยกเลิกการจัดเที่ยวบินพิเศษส่งคนไทยในเกาหลีใต้กลับไทย ดังนั้น นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คนไทยทุกคนสามารถเลือกเดินทางกลับไทยตามวันที่พึงประสงค์ โดยซื้อตั๋วเครื่องบินและจ่ายค่าโรงแรมที่กักตัว (AQ) ด้วยตนเอง
  2. ในการนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูตฯ จะยกเลิกระบบคิวกลับไทยทุกประเภทที่ต้องการเข้าสถานที่กักตัวแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (SQ) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะอนุมัติการลงทะเบียนแก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ COE Online (https://coethailand.mfa.go.th/) ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเตรียมอัปโหลดตั๋วเครื่องบินและหลักฐานการชำระค่าโรงแรมที่กักตัวด้วยตนเอง (AQ) เข้าระบบภายใน 15 วัน เพื่อรับใบรับรองการเดินทางกลับไทย (COE) ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564

หากผู้ที่ได้รับอนุมัติการลงทะเบียนยังไม่ประสงค์เดินทางกลับไทย สามารถลงทะเบียนในระบบใหม่ภายหลังจากครบกำหนด 15 วัน ของระบบ COE Online หรือหลังวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือคนไทยทุกท่านที่ประสงค์เดินทางกลับไทยโปรดศึกษาข้อมูลตามคู่มือขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังปรากฏด้านล่าง

 

 

Slide1

Slide2

Slide3  

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

คู่มือ_COE__1.7.2021.pdf