ประชุมระหว่างประเทศภายใต้หัวข้อ “Future of the New Southern Policy in the Post-COVID-19 Era”

ประชุมระหว่างประเทศภายใต้หัวข้อ “Future of the New Southern Policy in the Post-COVID-19 Era”

15 ต.ค. 2563

220 view

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศภายใต้หัวข้อ “Future of the New Southern Policy in the Post-COVID-19 Era” จัดโดยสถาบัน Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) ร่วมกับคณะกรรมการประธานาธิบดีว่าด้วยนโยบาย New Southern Policy (NSP) โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำกรุงโซล และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำกรุงโซล เข้าร่วมด้วย โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการยกระดับนโยบาย NSP ในยุคภายหลัง COVID-19 โดยเห็นพ้องที่จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งในการสร้างความพร้อมในการจัดการกับการระบาดของโรคติดต่ออื่น ๆ ในระยะยาว และในด้านเศรษฐกิจ เห็นควรส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรม การรักษามูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน และการเปิดช่องทางให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเตรียมรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ในยุคภายหลัง COVID-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ