ยกระดับมาตรการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันสำหรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่

ยกระดับมาตรการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันสำหรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่

30 เม.ย. 2564

195 view
ด้วยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6/2564 มีมติเห็นชอบการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยยกระดับมาตรการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันสำหรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่ โดยไม่พิจารณาลดวันกักตัวตามประเทศต้นทางหรือการฉีดวัคซีน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Certificate of Entry (COE) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Certificate of Entry (COE) ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) เดินทางถึงประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2564 ยังคงได้รับการพิจารณากักกันไม่น้อยกว่า 7, 10, หรือ 14 วัน และ (2) เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน
กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการปรับระบบ COE ออนไลน์เพื่อให้ COE ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วแสดงระยะเวลากักตัวตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับวันเดินทางและวันกักตัวตามเนื้อหาข้างต้นได้ที่ coethailand.mfa.go.th
 
ยกระดับมาตรการกักตัวเป็นระยะเวลา_14_วัน_30.4.2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ