รัฐบาลเตรียมอัดฉีดงบประมาณ ดันเกาหลีใต้เป็น 1 ใน 3 ผู้นำโลกด้าน AI

รัฐบาลเตรียมอัดฉีดงบประมาณ ดันเกาหลีใต้เป็น 1 ใน 3 ผู้นำโลกด้าน AI

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2567

| 72 view

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ประธานาธิบดี ยุน ซ็อก-ย็อล ได้จัดการประชุม Semiconductor Issues Review เพื่อหารือปัญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งรวมถึงแนวโน้มห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์โลก และสถานะของโครงการก่อสร้างเมกะคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ในจังหวัดคยองกี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท Samsung Electronics SK Hynix Naver และ Sapeon Korea ตลอดจนรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้เข้าร่วมด้วย สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. รัฐบาลยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกสืบเนื่องจากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวที่ไต้หวันเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ซึ่งส่งผลให้ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) บริษัทผู้ผลิตชิปชั้นนําของโลก ต้องสั่งระงับสายการผลิตบางส่วนโดยแม้ว่าในปัจจุบันธุรกิจของ เกาหลีใต้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ แต่รัฐบาลจะเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต 

2. รัฐบาลจะส่งเสริมโครงการเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ (Al Chip Initiative) ซึ่งประกอบด้วยแผนการขยายการลงทุนอย่างมีนัยสําคัญในด้านการวิจัยและพัฒนา AI Chip โดยรัฐบาลจะลงทุนกว่า 9.4 ล้านล้านวอน (ประมาณ 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในด้าน AI และ AI Chip ภายในปี 2570 รวมถึงจะสร้างกองทุนมูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านวอนเพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Al Chip โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหล่อเลี้ยงเกาหลีใต้ ให้เป็น 1 ใน 3 ประเทศ ผู้นําของโลกในด้านเทคโนโลยี AI และครองส่วนแบ่งตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกมากกว่าร้อยละ 10 ให้ได้ภายในปี 2573 

3. รัฐบาลจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านเซมิคอนดักเตอร์ AI โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ซึ่งมีประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยตรง 

4. รัฐบาลจะเริ่มก่อสร้างเมกะคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ในเมืองยงอินภายในปี 2569 ตามที่เคยให้คํามั่นสัญญาไว้ในระหว่างการอภิปรายเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน (People’s Livelihood Debate) โดยภาครัฐจะเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ซึ่งรัฐบาลจะรับผิดชอบการจัดหาไฟฟ้า และแหล่งน้ําที่จําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมเมกะคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ดังกล่าว 

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

เรียบเรียงโดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

อ้างอิง: