สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยในจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ก.ย. 2566

| 1,371 view
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้มอบหมายให้นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต พร้อมด้วย น.ส. เมนะกา ฐิตสาโร เลขานุการเอกและกงสุล และทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล จัดงานกงสุลสัญจรที่ศูนย์ช่วยเหลือ Onnuri M ในเมืองอันซาน จังหวัดคยองกี เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทาง รับแจ้งเกิด จดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองเอกสาร โดยได้มีคนไทยที่พำนักและทำงานอยู่ในจังหวัดคยองกีมารับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีคนไทยพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีประมาณ 2 แสนคน นับว่าเป็นประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา
 
ในโอกาสนี้ อัครราชทูตบัญชาฯ ได้แสดงความขอบคุณ ศาสนาจารย์ มานพ สิงห์เรือง บาทหลวงในสังกัดคริสตจักรมหาพรเทพเกาหลี ที่ได้เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่จัดงาน และได้ช่วยเหลือคนไทยในเมืองอันซานที่ประสบความเดือดร้อนกรณีต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพกายและใจ และการสอนภาษาเกาหลีให้ชาวต่างชาติ
 
นอกจากนี้ อัครราชทูตบัญชาฯ ได้กล่าวแนะนำให้คนไทยที่มารับบริการกว่า 200 คน ได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจในการให้บริการด้านการกงสุลแก่คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี การซักซ้อมแผนอพยพในกรณีต่าง ๆ ตลอดจนเชิญชวนให้คนไทยสมัครเป็นสมาชิกประกันสุขภาพขององค์กร We friend และเชิญชวนให้คนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีห่างไกลยาเสพติด
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดโครงการกงสุลสัญจรในครั้งนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ