อุปทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจําปี ๒๕๖๗ ของคณะกรรมาธิการตรวจตราของชาติเป็นกลาง

อุปทูตฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจําปี ๒๕๖๗ ของคณะกรรมาธิการตรวจตราของชาติเป็นกลาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 26 view

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทุตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนจากประเทศสมาชิก United Nations Command ได้รับเชิญจากสวิตเซอร์แลนค์และสวีเดนซึ่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการตรวจตราของชาติเป็นกลางเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองประจําปี๒๕๖๗ ของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ทําการของคณะกรรมาธิการฯ บริเวณปันมุนจอมในเขตปลอดทหาร ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงหยุดยิงไนสงครามเกาหลี ปี ค.ศ. ๑๙๕๓ เพื่อตรวจตราให้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ