อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับกรรมการบริหาร บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด เรื่อง การส่งแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือมาทำงานในอู่ต่อเรือในสาธารณรัฐเกาหลี

อุปทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับกรรมการบริหาร บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด เรื่อง การส่งแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือมาทำงานในอู่ต่อเรือในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 118 view

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยนายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน ได้พบหารือกับนายรังสรรค์ อนันต์ กรรมการบริหาร บริษัทจัดหางาน วินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสาธารณรัฐเกาหลีที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทยแบบมีทักษะฝีมือ (E-7) ในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือให้มาทำงานในสาขาอุตสาหกรรมการต่อเรือในสาธารณรัฐเกาหลีให้มากขึ้น เช่น การส่งเสริมสถาบันการอาชีวศึกษาในไทยให้เปิดสอนหลักสูตรด้านการต่อเรือ เช่น ช่างเชื่อม ช่างพ่นสีเรือ ช่างไฟฟ้า ฯลฯ และการส่งเสริมให้เยาวชนไทยศึกษาในสาขาดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เข้าตลาดแรงงานของสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ