เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดการลงประชามติกับประธานกรรมการเลือกตั้งและคณะ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล บรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดการลงประชามติกับประธานกรรมการเลือกตั้งและคณะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2567

| 323 view
เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้การต้อนรับนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการเลือกตั้ง และคณะประกอบด้วยนายชาย นครชัย กรรมการเลือกตั้ง ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง และผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๑๔ (พตส. ๑๔) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกรัฐสภา ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ ๒๘ เม.ย. – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ นอกจากนี้ นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและมุมมองกับคณะฯ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการเตรียมการสำหรับการลงประชามติและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้กับชุมชนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านสถานที่และงบประมาณของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการใช้สื่อสังคมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายหลังการบรรยายสรุปฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ของฝ่ายกงสุล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ