เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มอบเงินสนับสนุนภาควิชาภาษาไทยของ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ เพื่อจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Corner)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มอบเงินสนับสนุนภาควิชาภาษาไทยของ มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ เพื่อจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Corner)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ย. 2565

| 151 view
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้มอบเงินสนับสนุนภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Corner) ที่มหาวิทยาลัยฯ โดยมี รศ. ดร. ปัก คยอน อึน หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยฯ และรศ.ดร. เกวลิน ศรีม่วง อาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ในการรับมอบ
 
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแต่ปี 2509 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัย ฯ จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฯ และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม และในมิติต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแก่อาจารย์ นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ