เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา กับ Hankuk University of Foreign Studies

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา กับ Hankuk University of Foreign Studies

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2567

| 168 view

เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือกับ นายคิม ชุน-ชิก รองอธิการบดี Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) เพื่อขยายระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย การเสริมสร้างความนิยมวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยในกลุ่มคนเกาหลีรุ่นใหม่ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิชาการ

ผู้บริหาร HUFS แสดงความสนใจขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยในสองสาขาคือ สังคมศาสตร์และสื่อมวลชน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศไทยต่อไป

เอกอัครราขทูตฯ ได้เยี่ยมชม Thai Cultural Corner ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในกรุงโซล

เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษาชาวสาธารณรัฐเกาหลีจากภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวทางการเผยแพร่วัฒนธรรมในสาธารณรัฐเกาหลี และมอบอาหารว่างแก่นักศึกษาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ