เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมการประชุม 1st Critical Foreign Language Education Ambassador Forum

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมการประชุม 1st Critical Foreign Language Education Ambassador Forum

5 พ.ค. 2564

356 view
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมเอกอัครราชทูต และผู้แทน สถานเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 12 ประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม 1st Critical Foreign Language Education Ambassador Forum ณ Aekyung Hall มหาวิทยาลัย Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างชาติแก่คนเกาหลี และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมในสาธารณรัฐเกาหลี
 
ในปี 2559 รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้กำหนดให้ 53 ภาษา ซึ่งรวมภาษาไทย เป็นภาษาสำคัญของสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้กฎหมายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสำคัญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Act on the Promotion of Education of Critical Foreign Languages) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ และเพิ่มขีดความสามารถของสาธารณรัฐเกาหลี โดยส่งเสริมให้ชาวเกาหลีเรียนภาษาต่างประเทศที่สำคัญดังกล่าว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา และโดยที่ HUFS เปิดหลักสูตรสอน 11 ภาษา ได้แก่ มองโกเลีย สวาฮีรี อุซเบก เปอร์เซีย อินโดนีเซีย ตุรกี ไทย โปรตุเกส โปแลนด์ ฮังการี และฮินดี HUFS จึงได้เชิญเอกอัครราชทูต และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐเกาหลีที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาของแต่ละประเทศ
 
ในโอกาสนี้ นางสาวรมณีฯ ได้กล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้ยกระดับสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เสริมด้วยนโยบาย New Southern Policy ของสาธารณรัฐเกาหลี ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และอินเดีย ซึ่งนำมาสู่การแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีหลายฉบับ รวมทั้ง ความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลี และเห็นว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้น และแนวโน้มที่จะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับประชาชนระหว่างกันเพิ่มขึ้น จะเป็นโอกาสเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน และนำไปสู่ความต้องการบุคคลากรที่เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยมากขึ้นในทั้งภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป
 
คณะภาควิชาภาษาไทยของ HUFS ก่อตั้งในปี 2509 เป็นหนึ่งในคณะภาควิชาภาษาไทยในต่างประเทศที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุด ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทยให้นักศึกษาเกาหลี และได้ลงนามความตกลงกับมหาวิทยาลัยไทยจำนวน 12 แห่ง ในการจัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มหาวิทยาลัย HUFS จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์และการเขียนเรียงความภาษาไทย รวมทั้ง จัดสัมมนาพิเศษให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันด้านใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ