เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 4th Public Diplomacy Week

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 4th Public Diplomacy Week

29 ต.ค. 2564

532 view
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 4th Public Diplomacy Week จัดขึ้นโดย Korea Foundation ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564
ที่ Dongdaemun Design Plaza กรุงโซล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการทูตสาธารณะ ภายในงานมีสถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทูตสาธารณะต่าง ๆ ในสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมจัดแสดงผลงานการทูตสาธารณะของตน โดยหัวข้อของงานปีนี้ คือ Our Future Though Public Diplomacy
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้ร่วมจัดคูหาในงานนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการทูตสาธารณะของหน่วยงานไทย อาทิ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทูตสาธารณะ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นำโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอผลงานการทูตสาธารณะ ผ่านโครงการ Thailand Game Day 2021 และ Seoul Thai Festival Online 2021 ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีในระดับประชาชน ส่งเสริมอาหารไทย การท่องเที่ยวไทย และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ