เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Connectivity Forum ครั้งที่ 8 ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโซล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Connectivity Forum ครั้งที่ 8 ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโซล

21 ม.ค. 2564

284 view
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมงานสัมมนา ASEAN Connectivity Forum ครั้งที่ 8 จัดโดย ASEAN-Korea Centre ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สำนักเลขาธิการอาเซียน และ Construction Association of Korea โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีในการพัฒนาความเชื่อมโยงและโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเกาหลีที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวในพิธีเปิดของงานสัมมนาในฐานะประธานของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโซล โดยได้เน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี
 
ในการส่งเสริมความเชื่อมโยง ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านดิจิทัล การอำนวยความสะดวกการเดินทางของภาคธุรกิจ เพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค และการดำเนินความร่วมมือภายใต้ Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 (MPAC 2025) และนโยบาย New Southern Policy Plus ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 และเตรียมความพร้อมสู่ยุคภายหลังโควิด-19 โดยในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วยช่วงการอภิปรายแบบคณะและการนำเสนอโครงการด้านคมนาคม พลังงาน และเมืองอัจฉริยะจากผู้แทนของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ