ประกาศการลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประกาศการลงทะเบียนประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563

18 พ.ค. 2563

5,215 view

ตามที่ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว นั้น


เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือคนไทยในเกาหลีใต้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอความร่วมมือคนไทยในเกาหลีใต้ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ต้องเดินทางกลับประเทศไทย ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โปรดแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยกรอกข้อมูลที่ https://forms.gle/nGbkmZRjP4MdJPgdA โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลภูมิลำเนาในประเทศไทยตามที่อยู่จริงในปัจจุบัน เพื่อให้รัฐบาลไทยสามารถเตรียมการนำส่งกลับภูมิลำเนา
2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือในเกาหลีใต้ และอีเมล ที่ติดต่อได้แน่นอน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารจำเป็น
3. ในการอนุมัติการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อส่งคนไทยกลับประเทศไทย ทางการไทยต้องการได้ตัวเลขที่แน่นอนในแต่ละเที่ยวบิน เพื่อเตรียมการต่าง ๆ ดังนั้น ขอให้ท่านตัดสินใจให้แน่นอน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการขออนุมัติได้ต่อไป โดยกำหนดวันเดินทางขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วในช่วงวันที่ 16 - 19 เมษายน 2563 และ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 แต่ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำสำหรับการเดินทางกลับไทยในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังอยู่ในระหว่างการประสานงานขอเที่ยวบินนำคนไทยในเกาหลีใต้กลับประเทศไทยเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน 2563

สอบถามลำดับการลงทะเบียนกลับไทย ได้ทาง Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ m.me/RoyalThaiEmbassySeoul โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) และหมายเลขหนังสือเดินทาง / เอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.)
 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำหรับผู้ที่วีซ่าหมดอายุแล้ว โดยเฉพาะประเภทท่องเที่ยว และ E-9 ขอให้รายงานตัวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ (ตม.) โดยนำประกาศ กพท. ฉบับแปลเป็นภาษาเกาหลี (อย่างไม่เป็นทางการ) ตามที่ปรากฏด้านล่าง ไปยื่นที่ ตม. เกาหลีใต้ ด้วย ในโอกาสแรก เพื่อให้ ตม. เกาหลีใต้ พิจารณาอนุญาตให้พำนักต่อในประเทศเกาหลีใต้
2. โดยที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรการการเดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยบ่อยครั้ง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในประเทศไทย ขอให้พิจารณาเลือกสำรองตั๋วชนิดที่สามารถเลื่อนกำหนดการเดินทางได้
3. กรณีตกทุกข์ หรือแจ้งกรณีคนไทยตกทุกข์ โปรดติดต่อ Hotline ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ +82 10 6747 0095 หรือ Line ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (Line ID: rteconsularseoul)


 

ข้อมูลควรทราบเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยช่วงการแพร่ระบาดของ COVID – 19

 

1. เมื่อติดต่อสอบถามลำดับการลงทะเบียนกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ ผ่านทาง Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลแล้ว ขอเรียนว่า หมายเลขลำดับที่จะได้รับแจ้งทาง Facebook Messenger เป็นหมายเลขที่อ้างอิงตามลำดับการลงทะเบียน ซึ่งหมายเลขลำดับดังกล่าวจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อมีผู้ได้รับการยืนยันเดินทางกลับประเทศไทยก่อนหน้าแล้ว

2. หากท่านมีสิทธิ์กลับประเทศไทยตามคิวการลงทะเบียนฯ สถานเอกอัครราขทูตฯ จะแจ้งวันที่เดินทางกลับประเทศไทยให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ แต่ถ้าติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งอีเมลแจ้งเตือนอีกครั้ง เพื่อขอให้ท่านติดต่อกลับ เพื่อยืนยันว่า พร้อมเดินทางกลับ

ในวันดังกล่าวทางโทรศัพท์ในโอกาสแรก และหากไม่ได้รับการยืนยันจากท่านภายใน 2 วัน (รวมวันหยุดราชการ) หลังจากการติดต่อครั้งแรก จะถือว่า เป็นการสละสิทธิ์การเดินทางกลับประเทศไทย และลำดับของท่านจะถูกนำไปต่อท้ายคิวการลงทะเบียนฯ ทั้งหมด ดังนั้น โปรดให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้จริงในเวลาลงทะเบียน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน หากท่านใช้เบอร์โทรศัพท์ของคนอื่นขอให้ท่านคอยติดตามกับเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ว่า ได้รับการติดต่อจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือไม่

3. หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว ขอให้แจ้งทาง Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) หมายเลขหนังสือเดินทาง / เอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.) และหมายเลขโทรศัพท์เดิมและอันใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนหรือแก้ไข

4. กรณีตั้งครรภ์ ขอให้เตรียมเอกสารทางการแพทย์ยืนยันการตั้งครรภ์ที่ระบุชื่อตรงกับหนังสือเดินทาง เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบของสายการบิน  และประโยชน์ของท่านในการได้รับการอำนวยความสะดวก เพื่อกลับประเทศไทย

5. กรณียกเลิกไม่เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่ได้รับแจ้งวันที่เดินทางกลับจากสถานเอกอัครราขทูตฯ ขอให้แจ้งสถานทูตเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรกทางโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ rteseoulmedia@gmail.com เพื่อช่วยเหลือให้คนไทยคนอื่นในคิวได้เดินทางกลับประเทศไทยเร็วขึ้น

 

https://forms.gle/nGbkmZRjP4MdJPgdA

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ