ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 จำนวน 6 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 จำนวน 6 ทุน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,458 view

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung

(Woojung Education & Culture Foundation) ของบริษัท Booyoung Group

 

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung (Woojung Education & Culture Foundation) ของบริษัท Booyoung Group ว่ามีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 จำนวน 6 ทุน

 

ผู้สมัครขอรับทุนของประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรด B ขึ้นไป
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาของรัฐบาล หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ

 

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบต่าง ๆ ดังนี้

 1. ใบสมัคร (ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี)*
 2. Certificate of Admission.
 3. Certificate of Enrollment (ต้นฉบับ)
 4. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ต้นฉบับ)
 5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter) เป็นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
 6. เอกสารแนะนำตัว (Self-Introduction) เป็นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
 7. แผนการเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2021 (Study Plan) เป็นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
 8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

 

*สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่่เกี่ยวข้องด้านล่าง

 

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ [email protected] และทางไปรษณีย์โดยส่งมาที่ Royal Thai Embassy, Seoul, 42 Daesagwan-ro, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 04402 (주한태국대사관 서울특별시 용산구 대사관로 42) ก่อนวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณารวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม และส่งต่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

 

มูลนิธิฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสมัครทุนในวันที่ 28 มกราคม 2564 และจะติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรงต่อไป เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในสาธารณรัฐเกาหลีที่เพิ่มมากขึ้น มูลนิธิฯ จึงยกเลิกพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตร โดยจะนำส่งประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์แทน

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ที่ 02-795-0095 ต่อ 208 หรือ 306 และทางอีเมลที่ [email protected]

 

 

เอกสารประกอบ

2021_1st_Semester_Application_Form_New_Applicants_(2).docx