มาตรการเดินทางกลับไทยในช่วง COVID - 19

แอปพลิเคชัน “ThailandPlus”

2 ก.พ. 2564

แบบฟอร์ม ต. 8

30 พ.ย. 2563

เดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ) - จองและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง))

27 พ.ย. 2563

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

27 พ.ย. 2563