มาตรการเดินทางกลับไทยในช่วง COVID - 19

คู่มือขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย สถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

1 ก.ค. 2564

ข้อมูลโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) จองและชำระค่าใช้จ่ายเอง

1 ก.ค. 2564

แอปพลิเคชัน “ThailandPlus”

2 ก.พ. 2564

แบบฟอร์ม ต. 8

30 พ.ย. 2563