มาตรการเดินทางกลับไทยในช่วง COVID - 19

1 พ.ย. 2564

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป

8 ก.พ. 2564

FAQ สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass (สำหรับคนไทยที่พำนักในเกาหลีใต้)