การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2566

| 18,130 view

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  1. มีสัญชาติไทย แต่สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

 

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

  1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
  2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

Infographic-election-01

 

           ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเองทางเว็บไซต์ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) ถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด สามารถศึกษาวิธีการได้จากขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
  2. การยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามแบบ ส.ส. 1/7 (นร) ต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566 (ภายในเวลาราชการ) เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นก่อนหมดเขตลงทะเบียนในประเทศไทย โดยกรอกแบบ ส.ส. 1/7 (นร) (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ที่ bit.ly/3LPRlil) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร พร้อมสำเนาถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้ โดยสามารถส่งคำขอลงทะเบียนดังกล่าวได้ 2 ช่องทาง รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เรื่อง การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี ฉบับที่ 1/2566

 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


           ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนด้วยตนเอง
ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelection/

 

การใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

Infographic-election-02


1. สถานที่เลือกตั้ง

           1.1. สถานที่เลือกตั้งแบบคูหา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
           (ที่อยู่ 42 Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seoul 04402,
           주한 태국 대사관 서울특별시 용산구 대사관로 42)
           วันที่ 24-28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-17.00 น. (ตามเวลาสาธารณรัฐเกาหลี)
           แผนที่ Google Maps, แผนที่ Naver

           1.2. สถานที่เลือกตั้งแบบคูหานอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ที่ศูนย์ช่วยเหลือ Exodus เมืองอึยจองบู
           (ที่อยู่ 83-6 Nokyang-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do 11612,
           천주교의정부이주노동자상담소 경기도 의정부시 녹양동 83-6)
           วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-17.00 น.(ตามเวลาสาธารณรัฐเกาหลี)
           แผนที่ Google Maps, แผนที่ Naver

           1.3. สถานที่เลือกตั้งแบบคูหานอกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ที่ วัดพุทธรังษี เมืองฮวาซอง
           (ที่อยู่ Yurimaulgil 9, Bongdam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18334,
           왓풋타랑씨 서울 경기도 화성시 봉담읍 유리 326-1)
           วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-17.00 น. (ตามเวลาสาธารณรัฐเกาหลี)

           แผนที่ Google Maps, แผนที่ Naver

 

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการออกเสียงลงคะแนน

           เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ให้แสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และมีเลขประจำตัวประชาชนผู้ถือบัตร รวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

 

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐเกาหลี และ
ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐเกาหลี ที่ : https://www.shorturl.asia/EGpcY
หรือ ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ https://shorturl.asia/HakJZ
หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน “SMART VOTE” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
สำหรับผู้มีสิทธิเลืองตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สาธารณรัฐเกาหลี

 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน_Page_1

  ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน_Page_2  

 

ประกาศ
รวมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง