บริการด้านกงสุล

คำแนะนำกรณีคนไทยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดภายหลังเดินทางมาเกาหลีใต้

20 ก.ค. 2565

ค่าธรรมเนียม (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562)

25 พ.ย. 2562

หนังสือเดินทาง (Passport)

28 ส.ค. 2562

บัตรประจำตัวประชาชน

28 ส.ค. 2562

แจ้งเกิดและสัญชาติ

28 ส.ค. 2562

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) / พาสขาวกลับประเทศไทย

28 ส.ค. 2562

การจดทะเบียนสมรส

28 ส.ค. 2562

การจดทะเบียนหย่า

28 ส.ค. 2562

การบันทึกทะเบียนฐานะครอบครัว (คร.22) - กรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า ตามกฎหมายเกาหลีใต้แล้ว

28 ต.ค. 2565