บริการด้านกงสุล

ใบรับรองโสด

25 มิ.ย. 2567

ใบรับรองบุคคล

14 มิ.ย. 2567

การหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง กรณีบิดา/มารดาเป็นต่างชาติ

14 มิ.ย. 2567

การแจ้งตาย/การขอมรณบัตร

9 ต.ค. 2566

ทางเลือกสำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีในการสมัครสมาชิกประกันสุขภาพ

16 ก.ค. 2566

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี

28 มี.ค. 2566

คำแนะนำกรณีคนไทยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดภายหลังเดินทางมาเกาหลีใต้

20 ก.ค. 2565

ค่าธรรมเนียม (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562)

25 พ.ย. 2562

หนังสือเดินทาง (Passport)

28 ส.ค. 2562