บริการด้านกงสุล

การแจ้งตาย/การขอมรณบัตร

9 ต.ค. 2566

ทางเลือกสำหรับคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีในการสมัครสมาชิกประกันสุขภาพ

16 ก.ค. 2566

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐเกาหลี

28 มี.ค. 2566

คำแนะนำกรณีคนไทยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดภายหลังเดินทางมาเกาหลีใต้

20 ก.ค. 2565

ค่าธรรมเนียม (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562)

25 พ.ย. 2562

หนังสือเดินทาง (Passport)

28 ส.ค. 2562

บัตรประจำตัวประชาชน

28 ส.ค. 2562

แจ้งเกิดและสัญชาติ

28 ส.ค. 2562

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) / พาสขาวกลับประเทศไทย

28 ส.ค. 2562