บริการด้านกงสุล

คำแนะนำกรณีคนไทยตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดภายหลังเดินทางมาเกาหลีใต้

20 ก.ค. 2565

กรณีตกทุกข์ / กรณีฉุกเฉิน

7 ก.ย. 2563

แบบฟอร์มรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

16 มี.ค. 2563

ค่าธรรมเนียม (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562)

25 พ.ย. 2562

พาสขาวกลับประเทศไทย / เอกสารสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I. )

28 ส.ค. 2562

ทำบัตรประชาชน

28 ส.ค. 2562

รับรองเอกสาร

28 ส.ค. 2562

ผ่อนผันทหาร

28 ส.ค. 2562

จดทะเบียนสมรส

28 ส.ค. 2562