กรณีตกทุกข์ / กรณีฉุกเฉิน

กรณีตกทุกข์ / กรณีฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ต.ค. 2565

| 17,477 view

Hotline_updated_2.4.2022-1  

กรุณาติดต่อในกรณีฉุกเฉิน เช่น คนไทยเสียชีวิต, ป่วยทุพลภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพของคนไทยในเกาหลีใต้