ขั้นตอนการเดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทยและกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย)

27 พ.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online 

Slide1

Slide2

 Slide3

 Slide4

 Slide5

 Slide6

 Slide7

 Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25_แก้ไข

Slide26

Slide28  

หมายเหตุ: ผู้โดยสารขาเข้าทุกคนจะต้องกรอกแบบสำรวจการเดินทาง (แบบฟอร์ม ต.8) และยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวที่ประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ด้วยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6/2564 มีมติเห็นชอบการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โดยยกระดับมาตรการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันสำหรับผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางจากทุกพื้นที่ โดยไม่พิจารณาลดวันกักตัวตามประเทศต้นทางหรือการฉีดวัคซีน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1) ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Certificate of Entry (COE) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน
2) ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Certificate of Entry (COE) ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ (1) เดินทางถึงประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2564 ยังคงได้รับการพิจารณากักกันไม่น้อยกว่า 7, 10, หรือ 14 วัน และ (2) เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน
กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการปรับระบบ COE ออนไลน์เพื่อให้ COE ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วแสดงระยะเวลากักตัวตามเงื่อนไขข้างต้น โดยผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับวันเดินทางและวันกักตัวตามเนื้อหาข้างต้นได้ที่ coethailand.mfa.go.th 

- คำถามที่พบบ่อย (FAQ) สำหรับคนไทยที่ลงทะเบียนในระบบ CoE Online ใหม่ หลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 และต้องการเลือกสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนดให้ (SQ - ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

กดที่นี้สำหรับรายละเอียด 

 

เอกสารประกอบ

คู่มือ_SQ_ลงทะเบียนใหม่_11.5.2021