หนังสือเดินทาง (Passport)

หนังสือเดินทาง (Passport)

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มิ.ย. 2567

| 440,259 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

การทำหนังสือเดินทางฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการผู้ที่สำรองคิวล่วงหน้าทางระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้นทั้งผู้ที่มีวีซ่า ไม่มีวีซ่า และบุคคลที่ถือสองสัญชาติ (ยกเว้นผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

สามารถสำรองคิวล่วงหน้าทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://rteseoul-q.consular.go.th ** ไม่สามารถจองคิวทางอีเมล์ได้ **

ผู้ที่เคยลงทะเบียนสำรองคิวทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเดิมแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างจัดสรรคิว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำในระบบสำรองคิวใหม่อีก โดยในการตรวจสอบผลการลงทะเบียน จะต้องกรอกเฉพาะหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง แต่ไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิด

เช็คลำดับคิวและวันนัดหมายทำหนังสือเดินทางได้ที่ https://rteseoul-q.consular.go.th 

 

กรณีผู้ร้องอายุต่ำกว่า 20 ปีที่มีวีซ่าพำนักระยะยาว / ถือสัญชาติเกาหลีหรือสัญชาติอื่น ๆ กรุณาติดต่อที่ [email protected] พร้อมแจ้งรายละเอียด 

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

< กรณีทั่วไป >

 1. บัตรประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ (ตัวจริง)
 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ตัวจริง)
 3. บัตรกาม่า / Alien Card (ตัวจริงหรือสำเนา) *เฉพาะผู้พำนักอย่างถูกกฎหมาย*

  ** หากเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล  


หมายเหตุ ในกรณีสถานที่เกิดไม่ตรงตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการเกิด

 

< กรณีหนังสือเดินทางหายหรือไม่มีหนังสือเดินทางตัวจริง >

 1. บัตรประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ (ตัวจริง)
  สำหรับผู้ที่มีวีซ่าพำนัก หากบัตรประชาชนหมดอายุแล้วสามารถทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวันเดียวกันได้ โดยไม่ต้องสำรองคิวทำบัตรประชาชน 

  สำหรับผู้ที่พำนักผิดกฎหมาย หากบัตรประชาชนหมดอายุ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันได้ ต้องจองคิวบัตรประชาชนแยก แต่ยังสามารถร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ตามปกติ

 2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (สำเนา)
 3. บัตรกาม่า / Alien Card (ตัวจริงหรือสำเนา)
 4. ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจเกาหลี (ตัวจริง) โดยระบุชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ถือหนังสือเดินทางเอง ที่จะป้องกัรมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางมิชอบ หรือ สามารถขอแบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางแทนเล่มเดิมที่สูญหายได้ที่เจ้าหน้าที่ตอนรับคำร้อง

** ถ้าหากหนังสือเดินทางไฟไหม้ ต้องมีเอกสารแจ้งไฟไหม้จากหน่วยงานเกาหลี แปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี (ตัวจริง) หรือใช้ใบแจ้งความหนังสือเดินทางหายภาษาอังกฤษจากสถานีตำรวจเกาหลี (ตัวจริง) แทน

 

หมายเหตุ ในกรณีสถานที่เกิดไม่ตรงตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการเกิด

 

เนื่องจากการทำหนังสือเดินทางฯ ระบบใหม่มีการสแกนม่านตา ขอความร่วมมือไม่ใส่คอนแทคเลนส์สีหรือแฟชั่น

 

* หนังสือเดินทางเล่มใหม่ผลิตและจัดส่งจากประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน *

 

เวลาทำการ

9.00 น. -12.00 น. และ 13.00 น. -15.00 น.

 

ค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น)

- หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 45,000 วอน

- หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 67,500 วอน  

- กรณีรับทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าไปรษณีย์ 3,800 วอน

ทั้งนี้ ค่าจัดส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับค่าจัดส่งไปรษณีย์เกาหลี

 

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุแล้วสามารถทำเล่มใหม่ได้โดยไม่เสียค่าปรับ

 

การติดต่อ

E-mail : [email protected] 

หมายเลขโทรศัพท์l : 02-790-2955, 02-795-0095 ต่อ 108 หรือ 113