แจ้งเกิดและสัญชาติ

แจ้งเกิดและสัญชาติ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ต.ค. 2565

| 29,842 view

การแจ้งเกิด

        เด็กสัญชาติไทยที่เกิดในเกาหลีใต้สามารถจดทะเบียนคนเกิดและออกสูติบัตรได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

 • บิดาและ/หรือมารดาที่มีสัญชาติไทยจะต้องเป็นผู้มายื่นคำร้องจดทะเบียนคนเกิดด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (กรณีจดทะเบียนสมรส บิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยสามารถมาคนเดียวได้)
 • สามารถมายื่นคำร้องขอแจ้งเกิดได้ทุกวันและเวลาทำการ โดยไม่ต้องสำรองคิวล่วงหน้า จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. (กรุณาตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเดินทางมา)
 • หลังยื่นคำร้องแล้วใช้เวลาดำเนินการ 7-10 วัน บิดาหรือมารดาสัญชาติไทยต้องมาตรวจสอบและลงชื่อรับสูติบัตรด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • การรับรองเอกสาร(ยอง ซา ฮวัก อิน) จากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้

เอกสารประกอบการแจ้งเกิด

1. กรณีบิดามารดาสัญชาติไทยทั้งคู่

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาอย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่ต้องการเพิ่มชื่อเด็ก 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรส 1 ฉบับ/ทะเบียนหย่า (หากมี)
 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล/
 7. ใบเกิดตัวจริงภาษาอังกฤษจากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ทำคลอด โดยใบเกิดต้องผ่านการรับรอง(ยอง ซา ฮวัก อิน) จากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ และลงวันที่รับรองเอกสารไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่รับรองเอกสาร 1 ฉบับ

       - ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษบิดา-มารดาจะต้องตรงตามชื่อในหนังสือเดินทาง

       - ชื่อภาษาอังกฤษของเด็ก จะต้องมีสะกดที่ถูกต้องและตรงกับการออกเสียงของชื่อในภาษาไทย

       - ชื่อเด็กให้ใช้ชื่อไทย และใช้นามสกุลมารดา (กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน) ถ้าจดทะเบียนสมรสแล้ว จะใช้นามสกุลตามบิดาหรือมารดาก็ได้

       - หากบุตรเป็นบุตรนอกสมรสของมารดา (มารดายังไม่ได้จดทะเบียนหย่า และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา) บุตรจะต้องใช้นามสกุลก่อนสมรสของมารดา

       - หากไม่ประสงค์ระบุชื่อบิดาในสูติบัตร บุตรจะต้องใช้ชื่อไทยและนามสกุลของมารดา

 1. ใบคำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) รับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
 2. กรณีไม่ระบุชื่อบิดาในสูติบัตรหรือบิดามารดาประสงค์ให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลตามบิดา จะต้องบันทึกสอบปากคำโดยพาพยานคนไทย 1 คน มาสอบปากคำเพิ่มเติม (พยานแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย 1 ฉบับ

***กรณีคลอดที่บ้าน ไม่มีหลักฐานการเกิดจากโรงพยาบาล***

                ให้แนบหลักฐานการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ระหว่างพ่อแม่ลูก โดยผลการตรวจจะต้องขอเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้มาให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐานการเข้ารักษาตัวหลังคลอดเองด้วย เช่น ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันที่เข้ามาดำเนินการแจ้งเกิดให้พาพยานคนไทยผู้รู้เห็นเหตุการณ์การคลอดเองที่บ้านมาด้วย อย่างน้อย 2 คนเพื่อมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติม โดยพยานต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย และหนังสือเดินทาง คนละ 1 ฉบับ

-------------------------------------------------------------------------------------------

2. กรณี มารดาสัญชาติไทย บิดาสัญชาติเกาหลีใต้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมารดา 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลีใต้ของบิดา (จู มิน ทึง นก จึง) 1 ฉบับ **ใช้ใบขับขี่แทนไม่ได้**
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาหนังสือเดินทางเกาหลีใต้เด็ก (หากมี) 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา 1 ฉบับ
 6. ทะเบียนบ้านเกาหลีใต้ฉบับภาษาอังกฤษ (ยอง มุน จู มิน ทึง นก ทึง บน) ตัวจริง 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่ต้องการเพิ่มชื่อเด็ก 1 ฉบับ
 8. สำเนาทะเบียนสมรสไทย / ใบบันทึกฐานะครอบครัว (คร.22) /ทะเบียนหย่า (หากมี)
 9. ทะเบียนครอบครัวเกาหลีใต้ฉบับภาษาอังกฤษ (ยอง มุน คา จก ควัน เก จึง มยอง ซอ)
 10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (หากมี)
 11. ใบเกิดภาษาอังกฤษตัวจริงจากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ทำคลอด โดยผ่านการรับรอง (ยอง ซา ฮวัก อิน) จากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และลงวันที่รับรองเอกสารไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่รับรองเอกสาร 1 ฉบับ

      - ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษบิดา-มารดาจะต้องตรงตามชื่อในหนังสือเดินทาง

      - ชื่อภาษาอังกฤษของเด็กต้องมีการสะกดที่ถูกต้องและตรงกับการออกเสียงของชื่อในภาษาไทย

      - เด็กจะใช้ชื่อไทย หรือชื่อเกาหลีก็ได้ (หากมีสัญชาติเกาหลีใต้แล้ว)

      - กรณีบุตรเกิดก่อนการจดทะเบียนสมรสและยังไม่ได้สัญชาติเกาหลีใต้ ให้ใช้ชื่อไทยและใช้นามสกุลมารดา

      - หากบุตรเป็นบุตรนอกสมรสของมารดา (มารดายังไม่ได้จดทะเบียนหย่า และไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับบิดา) บุตรจะต้องใช้นามสกุลก่อนสมรสของมารดา

 1. ใบคำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) รับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------

3. กรณี มารดาสัญชาติไทย บิดาสัญชาติอื่นๆ (มิใช่สัญชาติเกาหลีใต้)

 1. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนมารดา 1 ฉบับ
 2. สำเนาประจำตัวบัตรประชาชนของประเทศบิดา 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรใบกาม่า (Alien Registration Card) ของบิดา 1 ฉบับ (หากมี)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเด็ก (หากมี) 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของมารดา 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษของบิดา (หากมิใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ในเกาหลีใต้มาด้วย) 1 ฉบับ
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่ต้องการเพิ่มชื่อเด็ก 1 ฉบับ
 9. สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบบันทึกฐานะครอบครัว (คร.22) /ทะเบียนหย่า (หากมี)
 10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (หากมี)
 11. ใบเกิดภาษาอังกฤษตัวจริงจากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ทำคลอด โดยผ่านการรับรอง (ยอง ซา ฮวัก อิน) จากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้และลงวันที่รับรองเอกสารไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่รับรองเอกสาร 1 ฉบับ

      - ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษบิดา-มารดาจะต้องตรงตามชื่อในหนังสือเดินทาง

      - ชื่อภาษาอังกฤษของเด็ก สะกดมาให้ถูกต้องตรงกับการออกเสียงของชื่อในภาษาไทย

      - เด็กจะใช้ชื่อไทย หรือชื่อตามสัญชาติของบิดาก็ได้ (หากมีสัญชาติอื่นแล้ว) กรณีบุตรเกิดก่อนการจดทะเบียนสมรสและยังไม่ได้สัญชาติตามบิดา ให้ใช้ชื่อไทย และใช้นามสกุลมารดา

 1. ใบคำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) รับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------

4. กรณี มารดาสัญชาติเกาหลีใต้ หรือสัญชาติอื่นๆที่มิใช่สัญชาติไทย บิดาชาวไทย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศมารดา 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรใบกาม่า (Alien Registration Card) ของมารดา 1 ฉบับ (หากมี)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. สำเนาหนังสือเดินทางเด็ก (หากมี) 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดา 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านภาษาอังกฤษของมารดา (หากมิใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ในเกาหลีมาด้วย) 1 ฉบับ
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านที่ต้องการเพิ่มชื่อเด็ก 1 ฉบับ
 9. สำเนาทะเบียนสมรส/ ใบบันทึกฐานะครอบครัว (คร.22) /ทะเบียนหย่า ***ต้องมี***

หากไม่ได้จดทะเบียนสมรส เด็กจะไม่ได้สัญชาติไทย

 1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (หากมี)
 2. ใบเกิดภาษาอังกฤษตัวจริงจากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ทำคลอด โดยผ่านการรับรอง (ยอง ซา ฮวัก อิน) จากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ และลงวันที่รับรองเอกสารไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่รับรองเอกสาร 1 ฉบับ

      - ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษบิดา-มารดาจะต้องตรงตามชื่อในหนังสือเดินทาง

      - ชื่อภาษาอังกฤษของเด็กต้องมีการสะกดที่ถูกต้องและตรงกับการออกเสียงของชื่อในภาษาไทย

      - เด็กจะใช้ชื่อไทย หรือชื่อตามสัญชาติของมารดาก็ได้

 1. ใบคำร้องขอจดทะเบียนเกิด (สูติบัตร) รับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

หมายเหตุ

- หากมารดาชาวต่างชาติ ยังจดทะเบียนสมรสอยู่กับบุคคลอื่น โดยยังมิได้จดทะเบียนหย่า/ระหว่างการตั้งครรภ์ได้คลอดบุตรในขณะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า หรือยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชายไทย เด็กจะไม่ได้สัญชาติไทย

- สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอให้ผู้ร้องยื่นผลการตรวจสอบสารทางพันธุกรรม (DNA) ในกรณีบุตรเกิดก่อน หรือเกิดในขณะที่บิดาและมารดายังมิได้จดทะเบียนสมรส โดยผลการตรวจจะต้องขอเป็นภาษาอังกฤษ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้

-------------------------------------------------------------------------------------------

비고

한국어 안내문은 첨부파일 또는 한국어 페이지를 확인하시기 바랍니다.

คำแนะนำฉบับภาษาเกาหลี ตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ภาษาเกาหลี หรือดาวน์โหลดเอกสารแนบด้านล่าง

 

เอกสารประกอบ

การแจ้งเกิดบุตร_출생신고_SEP_2022