สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

1 ก.ค. 2563

27,162 view

 ในวันที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป สถานทูตจะปิดระบบแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยโดยเร่งด่วนของสถานทูต (google form สำหรับคนไทยที่ประสงค์กักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลไทยจัดสรร (State Quarantine: SQ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยขอให้คนไทยทุกคนใช้ระบบลงทะเบียน COE ออนไลน์แทนตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป (เข้าระบบ COE ออนไลน์ได้ที่นี่ https://coethailand.mfa.go.th/regis/start)

** สถานทูตจะย้ายลำดับคิวการเดินทางกลับไทย รวมทั้งข้อมูลของคนไทย ในระบบลงทะเบียนเดิม (หมายถึงคนที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 พ.ย. 63) ไปใส่ในระบบการลงทะเบียน COE ออนไลน์ เพื่อให้คงคิวเดิม **
 
ในระหว่างนี้ ขอให้คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทยและกักตัวแบบ SQ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ศึกษาระบบการลงทะเบียน COE ออนไลน์ที่ https://youtu.be/E2BYPNrpVuc และ https://coethailand.mfa.go.th/.../THCOERegistrationGuideF... หรือ QR code ตามประกาศด้านล่าง
Image may contain: text
 
 
 

 

 

 

 

สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19 นั้น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กพท. ได้ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ อากาศยานบินผ่าน บินเข้าออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลงในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอสรุปสาระสำคัญ และอธิบายข้อสงสัยของคนไทยในเกาหลีใต้ ดังนี้

1. กพท. อนุญาตให้เครื่องบินเพียง 6 ประเภท ที่สามารถเดินทางเข้าไทย เที่ยวบินพาณิชย์พิเศษที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งคนไทยกลับไทยในปัจจุบัน ถือเป็นประเภทที่ 5 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation) ดังนั้น การบินกลับไทยสำหรับคนไทยในเกาหลีใต้ยังคงเป็นระบบโควต้าเช่นเดิม โดยขอให้คนไทยที่ต้องการกลับไทย โปรดลงทะเบียน และรอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อถึงคิวที่จะเดินทาง

2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาและหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการกักตัวตามระยะเวลาและวิธีที่ทางการไทยกำหนดประกาศ กพท. ฉบับแปลเป็นภาษาเกาหลี (อย่างไม่เป็นทางการ) ตามที่ปรากฏด้านล่าง

 

แนวทางการกลับไทยสำหรับคนไทยในเกาหลีใต้

1. แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจากเกาหลีใต้ โดยเร่งด่วน ที่ https://forms.gle/nGbkmZRjP4MdJPgdA สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2563 แต่ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำสำหรับการเดินทางกลับไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี ผู้ที่สละสิทธิ์ และผู้ที่ยกเลิกไม่เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่ได้รับแจ้งวันที่เดินทางกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว และยังประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนใหม่

2. หลังจากที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว สามารถตรวจสอบลำดับคิวการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กลับประเทศไทยจากเกาหลีใต้ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th/khonthai/qcheck กรณีที่ไม่พบชื่อในระบบ และ/หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ ขอให้แจ้งทาง Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ m.me/RoyalThaiEmbassySeoul โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของ Chatbot และรอการตอบกลับของเจ้าหน้าที่ต่อไป

3. เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งยืนยันกำหนดวันจัดเที่ยวบินส่งคนไทยกลับภูมิลำเนาจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวันที่เดินทางกลับประเทศไทยให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

 

*****************************

คนไทยที่ประสงค์เดินทางไทยและจะเข้าพักในสถานกักตัวในโรงแรม ASQ (จองและชำระค่าใช้จ่ายเอง)

** สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทยโดยการจองและจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ASQ เอง ** — ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 63 เป็นต้นไป สถานทูตจะรับเรื่องผ่านระบบ COE ออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น ขอให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในประกาศด้านล่างนี้
🔸 ลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ที่นี่ https://coethailand.mfa.go.th
🔸 จองตั๋วเครื่องบินโดยตรงกับสายการบิน (ชำระค่าใช้จ่ายเอง) โดยเที่ยวบินในเดือนธันวาคม 2563 ที่ท่านสามารถจองได้มี ดังนี้
1. Thai Airways (TG657) วันที่ 3, 10, 17, และ 24 ธันวาคม 2563
2. Korean Air (KE653) วันที่ 3, 4, 11, 17, 18, 22, 24, 25 และ 31 ธันวาคม 2563
3. Asiana Airlines (OZ741) วันที่ 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 และ 29 ธันวาคม 2563
🔸 จองห้องพักในโรงแรม ASQ (ชำระค่าใช้จ่ายเอง) โดยสามารถดูรายชื่อโรงแรม ASQ ที่ https://www.hsscovid.com/

 

แนวทางการเดินทางไปไทยสำหรับคนต่างชาติ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประกาศแนวทางและขั้นตอนสำหรับคนต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว รายละเอียดที่ https://seoul.thaiembassy.org/en/publicservice/entry-procedures-for-non-thai-nationals-who-are-eligible-to-enter-the?page=5fa4ac18af46ee3780556b72&menu=5fa4b2b321ace90bbc52e372

อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังอยู่ในระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอรับแนวทางและขั้นตอนสำหรับคนต่างชาติประเภทอื่นที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทย โดยจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ FAQ หลังจากการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สถานะวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ https://seoul.thaiembassy.org/th/content/faq%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ